فرم رسیدگی به شکایات مراجعین

مراجعه کننده گرامی خواهشمند است شکایت خود را به تفضیل شامل واحد، فرد مورد شکایت، زمان اتفاق و هرگونه اطلاعات تکمیلی دیگر شرح دهید.